Trang chủ » Blog » Làm thế nào để tăng Maximum dung lượng Import File WordPress

Làm thế nào để tăng Maximum dung lượng Import File WordPress

Dưới đây có 2 cái để bạn có thể tăng maximum dung lượng import file trong wordpress.

1. Config thông qua file .htaccess 

Điều chỉnh .htaccess file

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Hoặc

2. Config thông qua file wp-config.php

Điều chỉnh wp-config.php file

@ini_set( 'upload_max_filesize' , '128M' );
@ini_set( 'post_max_size', '128M');
@ini_set( 'memory_limit', '256M' );
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );
@ini_set( 'max_input_time', '300' );

Giải thích:

  • upload_max_filesize – Điều chỉnh giá trị > lớn hơn file mà bạn cần backup
  • post_max_size – Điều chỉnh giá trị > lớn hơn file mà bạn cần backup
  • memory_limit – Điều chỉnh giá trị > lớn hơn file mà bạn cần backup
  • max_execution_time – Điều chỉnh giá trị về 0 (infinite)