Trang chủ » Blog » Hướng dẫn tạo CPT custom post type trong wordpress

Hướng dẫn tạo CPT custom post type trong wordpress

// Register Custom Post Type
function custom_post_type() {

	$labels = array(
		'name'         => _x( 'Post Types', 'Post Type General Name', 'text_domain' ),
		'singular_name'     => _x( 'Post Type', 'Post Type Singular Name', 'text_domain' ),
		'menu_name'       => __( 'Post Types', 'text_domain' ),
		'name_admin_bar'    => __( 'Post Type', 'text_domain' ),
		'archives'       => __( 'Item Archives', 'text_domain' ),
		'attributes'      => __( 'Item Attributes', 'text_domain' ),
		'parent_item_colon'   => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ),
		'all_items'       => __( 'All Items', 'text_domain' ),
		'add_new_item'     => __( 'Add New Item', 'text_domain' ),
		'add_new'        => __( 'Add New', 'text_domain' ),
		'new_item'       => __( 'New Item', 'text_domain' ),
		'edit_item'       => __( 'Edit Item', 'text_domain' ),
		'update_item'      => __( 'Update Item', 'text_domain' ),
		'view_item'       => __( 'View Item', 'text_domain' ),
		'view_items'      => __( 'View Items', 'text_domain' ),
		'search_items'     => __( 'Search Item', 'text_domain' ),
		'not_found'       => __( 'Not found', 'text_domain' ),
		'not_found_in_trash'  => __( 'Not found in Trash', 'text_domain' ),
		'featured_image'    => __( 'Featured Image', 'text_domain' ),
		'set_featured_image'  => __( 'Set featured image', 'text_domain' ),
		'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'text_domain' ),
		'use_featured_image'  => __( 'Use as featured image', 'text_domain' ),
		'insert_into_item'   => __( 'Insert into item', 'text_domain' ),
		'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded to this item', 'text_domain' ),
		'items_list'      => __( 'Items list', 'text_domain' ),
		'items_list_navigation' => __( 'Items list navigation', 'text_domain' ),
		'filter_items_list'   => __( 'Filter items list', 'text_domain' ),
	);
	$args = array(
		'label'         => __( 'Post Type', 'text_domain' ),
		'description'      => __( 'Post Type Description', 'text_domain' ),
		'labels'        => $labels,
		'supports'       => array( 'title', 'editor' ),
		'taxonomies'      => array( 'category', 'post_tag' ),
		'hierarchical'     => false,
		'public'        => true,
		'show_ui'        => true,
		'show_in_menu'     => true,
		'menu_position'     => 5,
		'show_in_admin_bar'   => true,
		'show_in_nav_menus'   => true,
		'can_export'      => true,
		'has_archive'      => true,
		'exclude_from_search'  => false,
		'publicly_queryable'  => true,
		'capability_type'    => 'page',
	);
	register_post_type( 'post_type', $args );

}
add_action( 'init', 'custom_post_type', 0 );

tham khảo thêm công cụ biên tập CPT tại generatewp.com

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận