Trang chủ » Blog » Cấu hình SMTP Mail cho website không dùng plugin

Cấu hình SMTP Mail cho website không dùng plugin

 1. Tạo taì khoản Gmail
 2. Xác thực 2 lớp cho tài khoản Gmail
 3. Tạo mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng này dùng để cấu hình mail ở bước tiếp theo.

4. Code thiết lập chức năng Mail (WordPress)

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
 if ( !is_object( $phpmailer ) )
 $phpmailer = (object) $phpmailer;
 $phpmailer->Mailer = 'smtp';
 $phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com'; // nếu là email server thì thay đổi lại nhé
 $phpmailer->SMTPAuth = 1;
 $phpmailer->Port = 587; 
 $phpmailer->Username = 'mailcuaban@gmail.com';
 $phpmailer->Password = 'matkhauungdung';
 $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
 $phpmailer->From = 'mailcuaban@gmail.com';
 $phpmailer->FromName = 'Cộng đồng blog - cách setup smtp gửi email không plugin';
});

Giải thích mã

 • Host : host email hệ thống (thường là smtp.gmail.com) nếu dùng email google, smtp.zoho.com nếu dùng zoho, tìm hiểu nếu sài host email bên nào thay vào nhé.
 • Username: bạn truyền email của bạn
 • Password: là mật khẩu ứng dụng
 • From: làm email gởi đi,
 • FromName: là tên của email hiện thị
 • Port: Port này để mặc định, hoặc thông số khác 465 nếu để SmtpSecure SSL
 • SMTPSecure: Có thể thay bằng SSL nếu để port 465
 • Các bạn có thể để mặc định tất cả chỉ thay đổi. Host, Username, Pass, Form